Przewodnik po ubezpieczeniach rolnych

Ubezpieczenia SzczecinPrzeczytaj przewodnik po ubezpieczeniach rolnych, w którym znajdziesz wyjaśnienie głównych pojęć. Jeśli nie wiesz jaki teren może być uznany za gospodarstwo rolne.

Gospodarstwo rolne to obszar, na którym prowadzona jest działalność i produkcja rolna niezależnie od wielkości gruntu. Gospodarstwem rolnym nazwać można także teren przekraczający łącznie 1 ha użytków rolnych, obszaru stawów i gruntów skalsyfikowanych jako użytki rolne pod zabudowaniami jest podlega on opodatkowaniu podatkiem rolnym.

W ramach ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczeniem objęte mogą być także osoby bliskie rolnika. Do tej grupy zaliczają się współmałżonek, konkubent lub konkubina, rodzeństwo, wstępni (rodzice, dziadowie, pradziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki). Do grupy osób bliskich dodać można także ojczyma, macochę, zięciów, synowe, dzieci przysposobione prawnie, dzieci przyjęte na wychowanie również w ramach rodziny zastępczej. Można przyjąć, że osoba bliska to taka, która pozostaje i żyje z ubezpieczonym rolnikiem w jednym gospodarstwie domowym.
Główną działalnością gospodarstwa rolnego jest produkcja rolna, w tym ziemiopłodów, którymi są płody rolne, zebrane przy użyciu maszyn rolnych. Ziemiopłody złożone są w budynkach rolnych, piwnicach, sterach, stogach lub kopcach.

Gospodarstwo rolne dysponuje szerokim zakresem materiałów i zapasów, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności rolnej. Można wyróżnić różne rodzaje zapasów w tym:

 • Materiały opałowe, którymi mogą być drewno, opał, paliwo służące do ogrzewania gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej
 • Materiały budowlane
 • Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, które służą głównie do utrzymania jakości produkcji rolnej
 • Nasiona i sadzeniaki, będące bardzo często półproduktem produkcji rolnej
 • Pasze i odżywi dla zwierząt gospodarskich oraz klatki dla zwierząt
 • Części zamienne do sprzętu rolniczego, niezbędnego do funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Do produkcji rolnej niezbędne są narzędzia i urządzenia, które służą do prowadzenia prac i napraw w gospodarstwie rolnym. Można wyróżnić narzędzia:

 • Ręczne, bez napędu
 • Narzędzia z napędem
 • Zmechanizowane
 • Maszynowe (młotki, klucze, wiertarki, pilarki, kosy, kosiarki)
 • Maszyny do udoju
 • Maszyny do obsługi zwierząt hodowlanych takie jak systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika
 • Maszyny niezbędne do obróbki płodów w tym przesiewacze, siekacze, sortowniki,

Do wyposażenia gospodarstwa rolnego wchodzą także ruchomości domowe, którymi jest mienie wyposażenia gospodarstwa domowego i przedmioty użytku domowników, w tym:

 • Przedmioty codziennego użytku (meble, zapasy)
 • Odzież, przedmioty osobiste, sprzęt sportowy domowników
 • Wyposażenie elektroniczne w tym sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy
 • Osobiste pamiątki, biżuteria, kosztowności wykonane z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych czy pereł
 • Wózki dziecięce, inwalidzkie, a także foteliki dziecięce będące wyposażeniem samochodu
 • Rowery
 • Wyposażenie, części samochodowe, rowerowe oraz motorowerowe
 • Wypożyczony sprzęt elektroniczny, rehabilitacyjny, sportowy, od organizacji sportowej, społecznej lub innej, potwierdzony właściwymi dokumentami
 • Wartości pieniężne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje także stałe elementy budynku, czyli elementy wykończenia budynków mieszkalnych lub gospodarczych, które są stale zamontowane na elewacji budynku i nie są instalacją lub urządzeniem technicznym. Do elementów objętych ubezpieczeniem zalicza się:

 • Zabudowę wewnętrzną budynków (drzwi, meble, szafy i zabudowy, antresole, sufity podwieszane, punkty świetlne
 • Elementy instalacji wodno- kanalizacyjnej (zlewy, wanny, umywalki, karny, miski ustępowe, kabiny prysznicowe)
 • Części instalacji elektrycznej i grzewczej ( piece, pompy cieplne, komiki, kuchnie elektryczne)
 • Części instalacji gazowej (grzejniki, kaloryfery, piece z osprzętem, kuchnie)
 • Elementy instalacji sygnalizacji alarmowej w tym także domofony, wentylacje, klimatyzacja, anteny
 • Elementy zabezpieczenia wewnętrznego i zewnętrznego (kraty, rolety, żaluzje, moskitiery)
 • Ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej
 • Elementy wystroju wewnętrznego (okleiny, wykładziny sufitów, panele, podłogi schodów, glazura, boazeria, tapety
 • Elementy instalacji słonecznych (kolektory słoneczne wraz z instalacją, systemy fotowoltaiczne)
 • Siłowniki drzwi garażowych
 • Elementy, które nie są narzędziami i urządzeniami, które znajdują się na budynkach gospodarczych.

Gospodarstwo rolne, w ramach prowadzonej działalności lub hobbystycznie, może posiadać zwierzęta.
Zwierzęta domowe to zwierzęta takie jak psy i koty, posiadane i hodowane hobbystycznie.
Zwierzęta gospodarskie, które są własnością rolnika, pełnią funkcję użytkową lub są przedmiotem działalności gospodarstwa rolnego takie jak
• Bydło (bydło domowe, bawoły), konie, kozy, osły, owce, trzoda chlewna, jelenie szlachetne, daniele, alpaki
• Drób (kury, gęsi, kaczki, indyki, strusie, przepiórki, perlice) zwierzęta futerkowe (lisy, nornice, tchórze, jenoty, króliki, szynszyle, nutrie) a także pszczoły miodne
Psy biorące czynny udział w działalności gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie gospodarstwa domowego obejmuje zasięgiem elementy wymienione od skutków zdarzeń losowych oraz dewastacji, kradzieży czy włamania. W zależności od rodzaju polisy, jej zakres może się różnić.
Gospodarstwo rolne może być ubezpieczone od skutków szkód takich jak:

 • Dewastacja czyli celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osobę trzecią przedmiotu ubezpieczenia czyli elementów gospodarstwa rolnego. Dewastacją można nazwać także celowe zranienie, zarażenie chorobą czy zabicie zwierząt będących własnością gospodarstwa rolnego.
 • Padnięcia zwierząt gospodarskich lub ubój z przymusu ochrona ubezpieczenia obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku padnięcia zwierząt lub ich przymusowego uboju, w przypadku gdy górna granica wieku lub masa ciała w chwili podpisania umowy nie przekracza dla krów 10 lat, trzody chlewnej 4 lata, koni rekreacyjnych i pociągowych 15 lat oraz owiec i kóz 5lat. Ze względu na wagę górna granica dla młodego bydła to 450 kg dla jałówek i 550 dla byków, dla trzody chlewnej 120 kg, loch 250 kg i dla kurów 300 kg.
 • Przesiąkanie, które jest specyficznym następstwem przesiąknięcia wód gruntowych lub opadowych. Ubezpieczeniem nie są objęte przesiąkania na terenach zalewowych oraz przesiąknięć na terenach nie zalewowych jeśli szkoda nie powstała bezpośrednio przez powódź.
 • Zalanie czyli powstanie szkody przez działanie płynów lub pary wodnej. Ubezpieczenie mienia od zalania uwzględnia takie jego przyczyny jak:

Awaria instalacji lub urządzeń sanitarnych, również pęknięcia rur
o Nieumyślne spowodowane zalania poprzez pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów
o Opady atmosferyczne
o Awarii sprzętu wyposażenia domowego, a także pęknięcia lub uszkodzenia akwarium
o Działanie osób trzecich
o Samoczynne, nieplanowane uruchomienie się instalacji gaśniczych z wyjątkiem wystąpienia pożaru czy prób uruchomienia instalacji
o Cofnięcie się wody z urządzeń kanalizacyjnych
Ubezpieczenie budynku gospodarstwa rolnego obejmuje swoim zakresem zdarzenia losowe. Za szkody jakie powstały z powodu wymienionych zdarzeń losowych, wypłacane jest odszkodowane, a zaliczyć można do nich takie zdarzenia jak:
• Ogień i skutki działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał samoczynnie i tak samo się też rozprzestrzenił.
• Huragan, którym określa się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24m/s i który wyrządza znaczne, masowe szkody.
• Powódź czyli zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziom wody i następstwa szkód powodzi.
• Podtopienie czyli zalanie terenów w następstwie nawalnego deszcz lub spływu wód
• Deszcz nawalny, którego współczynnik wynosi minimum 4 i wyrządza szkody na mieniu
• Grad czyli opady atmosferyczne w postaci bryłek lodu
• Opady śniegu, których szkoda występuje gdy opady przekraczają 85% wartości przeciętnego obciążenia śniegiem gruntu w zależności od miejsca zamieszkania i według normy polskiej „obciążenia śniegu”. Dodatkowo aby szkoda mogła zostać uznana, minimum jedna stacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zmierzyła obciążenie śniegiem na poziomie przekraczającym 85% średniego obciążenia w danym terenie.
• Piorun i skutki jego uderzenia
• Eksplozjaczyli gwałtowna zmiana stanu równowagi wraz z uwolnieniem się gazów, pyłów i pary. Eksplozja aby była uznana za szkodę, musi uszkodzić ściany zbiorników i naczyń, w których znajdował się materiał, i spowodować rozdarcie się w takich rozmiarach, że uwolniły się gazy i płyny. Eksplozją można nazwać także implozję, która jest oddziaływaniem zewnętrznym na daną powierzchnię.
• Obsunięcie się ziemi, za które uznać można zapadnięcie i obsunięcie się gruntów poprzez zapadnięcie się ziemi, czyli obniżenia się poziomu gruntu i usuwanie się ziemi czyli ruchy ziemi na stokach górskich
• Tąpnięcie czyli wstrząsy podziemne, spowodowane pęknięciem skał wewnętrznych
• Lawina czyli gwałtowne zsuwanie i staczanie się zboczy górskich wraz z masą śniegu, kamieniami, błotem i skałami.
• Upadek statku powietrznego, za który uważa się awaryjne lądowanie lub katastrofy lotniczej, statku powietrznego silnikowego, bezsilnikowego lub upadku ich załadunku.
Ubezpieczeniem mogą być objęte także szkody, które wystąpiły na mieniu gospodarstwa rolnego i jego elementach w zakresie rozszerzonym. Obejmuje on szkody losowe spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak:
• Dym oraz sadzę
• Grad
• Lawinę
• Huragan
• Huk ponaddźwiękowy
• Napór śniegu
• Osuwanie się ziemi
• Podtopienia
• Porażenia zwierząt gospodarskich prądem
• Powódź
• Pożar
• Przepięcia
• Trzęsienia ziemi
• Tąpnięcia gruntów
• Uderzenia piorunów
• Uderzenia pojazdów mechanicznych
• Upadku obiektów oraz statków powietrznych
• Wybuch
• Zalanie
• Zapadnięcie się ziemi

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego nie obejmuje szkód powstałych na przedmiotach i nieruchomościach, które nie są objęte działalnością rolniczą, a prowadzona jest w nich działalność usługowa taka jak warsztat lakierniczy, stolarski, meblowy czy tapicerski. Z tej zasady wyłączone są budynki, w których prowadzona jest działalność biurowa.

Wyszukiwania podobne do ubezpieczenia rolne

obowiązkowe ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia rolne ustawa, ubezpieczenia rolne dotowane,ubezpieczenia rolne dobrowolne, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia rolne dopłaty, ubezpieczenia rolne kredyty, ubezpieczenia zdrowotne dla rolników

Możliwość komentowania jest wyłączona.