Ubezpieczenie zwierząt domowych

Ubezpieczenie Zwierząt DomowychOferujemy Państwu ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Psa i Kota w dwóch wariantach do wyboru. Pierwszy ze składką 69 zł jest ubezpieczeniem assistance zwierzaka domowego. Drugi, nieco droższy, bo 94 zł na rok jest dodatkowo rozszerzony o OC w życiu prywatnym.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie oraz pokrycie kosztów lub zwrot kosztów usług assistance związanych z wizytą u weterynarza oraz transportem do niego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanego z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia.

Co więcej, kosztyusługassistancesąpokrywanedokwoty1000zł, a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa takie zdarzenia ubezpieczeniowe podczas trwania polisy.

Zakres ubezpieczenia psa

 • wizyta w placówce weterynaryjnej, gdzie Centrum Operacyjne organizuje a także pokrywa koszty jednej wizyty zwierzęcia u weterynarza,
 • transport do placówki weterynaryjnej i transport powrotny, gdzie Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednego transportu zwierzęcia z miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do placówki weterynaryjnej, w związku z koniecznością pomocy po nieszczęśliwym wypadku zwierzęcia.

Zgłoszenie roszczenia

W razie zaistnienia zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową powinno się niezwłocznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym na numer telefonu umieszczony na polisie.  Podczas rozmowy należy podać okoliczności nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia, informację dotyczącą stanu jego zdrowia oraz rodzaju niezbędnej pomocy.

Wyłączenia odpowiedzialności

 • stany chorobowe zwierzęcia niebędące wynikiem nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenie eksperymentalne lub niepotwierdzone naukowo,
 • spożycie leków nieprzepisanych przez lekarza weterynarii, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia
 • uczestnictwa zwierzęcia w polowaniu.

Ponadto ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:

 • u zwierząt innych niż pies i kot,
 • w związku z prowadzeniem hodowli psów lub kotów dla celów zarobkowych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje także kosztów:

 • leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
 • zabiegów ze wskazań estetycznych, niezależnie od powodu ich wykonania,
 • szczepień ochronnych,
 • leczenia stomatologicznego,
 • operacji plastycznych,
 • protez,
 • wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Z odpowiedzialności wyłączone są również wszystkie zdarzenia, które miały miejsce poza granicami Polski oraz ich następstwa.

Kluczowe definicje

Nieszczęśliwy wypadek zwierzęcia –nagłe i niespodziewane zdarzenie w następstwie, którego zwierzę doznało uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Placówka weterynaryjna –działający w Polsce gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna lub weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Przyczyna zewnętrzna –zdarzenie pochodzące spoza organizmu zwierzęcia, które było czynnikiem doprowadzającym do wystąpienia obrażeń ciała zwierzęcia.

Zdarzenie ubezpieczeniowe–zaistniały podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej nieszczęśliwy wypadek zwierzęcia, powodujący obowiązek realizacji świadczeń assistance.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.