Ubezpieczenie OC i NNW dla Rowerzystów

Ubezpieczenie Oc RowerzystyUbezpieczenie OC i NNW dla Rowerzystów ciekawa oferta ubezpieczenia zabezpiecza od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Mieszkasz w dużym mieście i nienawidzisz porannych korków, dlatego wybierasz jednoślad? A może wybierasz się ze znajomymi na wycieczkę rowerową? Wiedz, że podczas upadku z roweru bądź przypadkowe wjechanie, w kogo nie jesteś pozostawiony sam sobie. Poznaj produkt stworzony z myślą o osobach, które wybierają rower, jako środek transportu, gdyż ochroną ubezpieczeniową głównie objęte są życie i zdrowie i ubezpieczającego oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, które w konsekwencji mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w najgorszym wypadku śmierć Ubezpieczającego. Oczywiście wymienione zajścia muszą powstać w związku z użytkowaniem roweru.

Ubezpieczenie OC i NNW dla Rowerzystów – Ochrona na Drogach

Ubezpieczenie OC i NNW dla rowerzystów jest niezwykle istotne, ponieważ rowerzyści, podobnie jak kierowcy samochodów, są narażeni na różnego rodzaju ryzyka na drogach. Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) chroni rowerzystę przed roszczeniami osób trzecich, które mogą wyniknąć w wyniku wypadku spowodowanego przez rowerzystę. Natomiast ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) zapewnia ochronę finansową w przypadku wypadku, który prowadzi do obrażeń lub śmierci rowerzysty.

Korzyści z Ubezpieczenia OC i NNW dla Rowerzystów

Ochrona finansowa: Ubezpieczenie OC i NNW daje rowerzystom ochronę finansową w przypadku, gdy zostaną zranieni lub spowodują obrażenia innym osobom podczas jazdy rowerem. Pokrycie kosztów leczenia: Ubezpieczenie NNW może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i terapii w przypadku wypadku rowerowego.

Ochrona przed roszczeniami: Ubezpieczenie OC chroni rowerzystę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, takich jak koszty naprawy pojazdu lub odszkodowanie za uszkodzenia ciała. Pomoc w powrocie do zdrowia: Ubezpieczenie NNW może pomóc rowerzyście w powrocie do zdrowia i normalnego życia po wypadku, zapewniając wsparcie finansowe na rekonwalescencję.

Czy Ubezpieczenie OC i NNW dla Rowerzystów jest obowiązkowe?

W niektórych krajach ubezpieczenie OC dla rowerzystów może być obowiązkowe, podobnie jak w przypadku kierowców samochodów. Natomiast ubezpieczenie NNW nie jest zazwyczaj obowiązkowe, ale jest bardzo zalecane dla zapewnienia pełniejszej ochrony finansowej w przypadku wypadku.

Jak znaleźć odpowiednie Ubezpieczenie OC i NNW dla Rowerzystów?

Aby znaleźć odpowiednie ubezpieczenie OC i NNW dla rowerzystów, warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Należy zwrócić uwagę na pokrycie ubezpieczenia, sumy gwarantowane, limity i wyłączenia. Można również skorzystać z usług agentów ubezpieczeniowych, którzy pomogą w doborze najodpowiedniejszego planu.

Ubezpieczenie OC i NNW dla rowerzystów to istotny element ochrony finansowej podczas jazdy na rowerze. Zapewniają one pokrycie w razie wypadku oraz ochronę przed roszczeniami osób trzecich. Dlatego warto zadbać o właściwe ubezpieczenie, aby cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem na drodze.

Rodzaje i wysokość świadczeń podstawowych w NNW rowerzysty

W sytuacji, gdy miejsce ma trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia, wypłaca się następujące świadczenia.

Jeżeli Ubezpieczający w wyniku NNW doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu to bezspornie przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie finansowe w wysokości wcześniej ustalonej sumy ubezpieczenia, Jeśli natomiast Ubezpieczający doznał częściowego, trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje mu jednorazowa wypłata odszkodowania w sumie, która odpowiada procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. Ponadto zostaną również zwrócone koszty badań i opinii lekarskich

Niezbędnych dla towarzystwa ubezpieczeniowego w procesie ustalania wysokości świadczeń. Wypłata takowych kosztów nie pomniejsza w żadnym wypadku ustalonej sumy ubezpieczenia.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za trwały uszczerbek na zdrowiu, m.in. za:

 • Złamania, zwichnięcia, utratę nóg czy rąk,
 • Uszkodzenia głowy oraz twarzy,
 • Utratę zębów,
 • Złamania szczęki,
 • Uszkodzenie wzroku i słuchu,
 • Ostre zatrucia,
 • Uszkodzenia kręgosłupa,
 • Śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczalnia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • poddanie się przez Ubezpieczającego różnorakim zabiegom medycznym, chyba, że ów zabieg był związany z leczeniem następstwa nieszczęśliwego wypadku i zostało zlecone przez lekarza,
 • wszelkiego rodzaju choroby, nawet, jeżeli objawy wystąpiły nagle lub pokazały się dopiero po zajściu nieszczęśliwego wypadku.
 • NNW powstałe w związku z wojną, działaniami wojennymi lub konfliktami zbrojnymi;
 • choroby psychiczne, niedorozwoje umysłowe i zaburzenia psychiczne Ubezpieczającego
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z atakiem konwulsji bądź epilepsji,
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku, podczas, gdy Ubezpieczający pozostawał w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych bądź leków o podobnym działaniu, o ile ten stan miał jakikolwiek wpływ na zajście wypadku.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW rowerzysty

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z:

 • uczestniczeniem w różnorakich wyścigach oraz próbach szybkościowych,
 • udziałem w wyprawach rowerowych do miejsc charakteryzujących się wyjątkowo niecodziennymi lub ekstremalnymi warunkami klimatycznymi i przyrodniczymi,
 • wyczynowym uprawianiem sportów,
 • uczestniczeniem przez Ubezpieczającego w zakładach i bójkach, z wyjątkiem działania w obronie własnej,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczającego przestępstwa,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczającego samobójstwa.

Ponadto zakład ubezpieczeń nie ponosi także odpowiedzialności za śmierć Ubezpieczającego wskutek NW, jeśli śmierć nastąpiła po upływie roku od daty zajścia wypadku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty tzw.  OC rowerzysty

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC rowerzysty

Ubezpieczalnia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobie lub na rzeczach wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczającego na terytorium Polski w związku z użytkowaniem dwuśladu, do których naprawienia zobowiązany jest Ubezpieczający. Jednakże ochroną ubezpieczeniowa objęta jest odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody będące następstwem zdarzenia powstałego w okresie trwania polisy ubezpieczeniowej.

Ustalenia i wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC rowerzysty

Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu ubezpieczenia OC rowerzysty na podstawie uznania roszczenia, ugody lub orzeczenia sądowego i będzie to w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, nie większej jednak niż suma gwarancyjna wskazana w polisie.

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • wyrządzone samemu Ubezpieczającemu i osobom jemu bliskim,
 • powstałe w związku z udziałem Ubezpieczającego w bójkach lub innych aktach przemocy, z wyłączeniem szkód,które powstały w obronie własnej,
 • powstałe w skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy należących do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy przez Ubezpieczającego,
 • powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym;
 • powstałe w związku z uprawianiem sportów wyczynowych lub uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, kar administracyjnych i sądowych, podatków, należności publicznoprawnych.

Dodatkowo ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • wyrządzone przez Ubezpieczającego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków
 • innych środków powodujących zaburzenia świadomości,
 • wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego,
 • wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa,
 • powstałe w związku z popełnieniem przez Ubezpieczającego przestępstwa lub wykroczenia, polegające na utracie wartości handlowej.

Definicje

Nieszczęśliwy wypadek –przypadkowe i niespodziewane zdarzenie, które zdarzyło się nagle i gwałtowne oraz zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostającą w związku z użytkowaniem roweru w wyniku, którego Ubezpieczający wbrew własnej woli doznał uszczerbku na zdrowiu i ciele, bądź zmarł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu– fizyczne i trwałe naruszenie pełnej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu.

Zdarzenie ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu NNW – śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczającego, powstałe na skutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas trwania polisy ubezpieczeniowej i którego zajście powoduje powstanie prawa do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

Zdarzenie ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu OC rowerzysty –działanie bądź też zaniechanie Ubezpieczającego powodujące szkodę osobową lub szkodę rzeczową osoby trzeciej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.