Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach

Klauzule Abuzywne W UbezpieczeniachKlauzule abuzywne w ubezpieczeniach czyli zapisy, których nie może stosować ubezpieczyciel. Niedozwolone zapisy można znaleźć w wielu umowach. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe nie są oczywiście wyjątkiem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych.

Niedozwolone zapisy dotyczą kilku kluczowych kwestii we wzajemnych stosunkach ubezpieczyciela oraz klienta. Przede wszystkim niedozwolona jest m.in. sytuacja, w której ubezpieczyciel obniża odszkodowanie dla klienta w związku ze zdarzeniem, na które dana osoba nie miała wpływu (klauzula abuzywna numer 1244). W umowie nie powinno znaleźć się również uchylanie się ubezpieczyciela od odpowiedzialności, jeśli klient mimo staranności i dobrej wiary, nieprecyzyjnie lub błędnie opisał wypadek (klauzula abuzywna numer 1291).

Innymi przykładami są również takie sytuacje jak ograniczenie lub wyłączenie przez ubezpieczyciela obowiązku zwrotu składki za niezależny okres ochrony (klauzula abuzywna numer 1305), uchylenie się przez zakład od obowiązku zwrotu składki, jeśli wcześniej wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do takiego świadczenia (klauzula abuzywna numer 1307), przyznanie sobie przez zakład prawa do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, bez wskazania ważnych przyczyn i terminu wypowiedzenia (klauzula abuzywna numer 1308)

Powyższe niedozwolone klauzule wynikają z orzecznictwa sądów i przepisach kodeksu cywilnego (KC). Trzeba pamiętać, że konsumentem jest osoba kupująca ubezpieczenie w celach bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Zapis umowy w żaden sposób nie może szkodzić żadnej ze stron.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.