Jak kupić dobre i tanie OC przewoźnika

jak kupić tanie oc przewoźnikaTanie OC przewoźnika jak kupić dobre OCP poradnik jak wybrać najlepszą polisę. Patrząc na polisy OCP inaczej tanie oc przewoźnika można dojść do wniosku, że w  wielu przypadkach ubezpieczenia są zawierane poniekąd z  przymusu. Umowy mają wiele wad, które stają się widoczne dopiero po zaistnieniu szkody. A jak już się okaże, że ubezpieczenie jest nie najlepiej zawarte, często wiąże się to z wieloma problemami oraz stratami finansowymi. Szkoda, więc, że niewielu przewoźników dba o prawidłowy zakres swoich ubezpieczeń.

Jak zawrzeć korzystną umowę i wybrać tanie oc przewoźnika?

Odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna, gdyż ubezpieczalnie oferują różnorodny zakres ubezpieczeń. Najlepiej jest zasugerować optymalne i w miarę bezpieczne warunki ubezpieczenia, a czy będą one akceptowalne przez zakłady ubezpieczeniowe, zależeć będzie od możliwości negocjacyjnych pośrednika oraz  możliwości finansowych przewoźnika. Na początek należy zająć się kilkoma poszczególnymi podtematami, czyli sumą gwarancyjną, zakresem ubezpieczenia, klauzulą podwykonawców oraz klauzulą postojową. Od nich bowiem zależy czy pomogą po zaistnieniu szkody.

Suma gwarancyjna oc przewoźnika

Określając sumę gwarancyjną należy uwzględniać kilka podstawowych czynników:

 • ograniczenie odpowiedzialności z mocy prawa,
 • rodzaj przewożonych towarów,
 • kraje, do i przez które przewożone są towary,
 • wymagań kontrahentów.

Tanie ubezpieczenie OC przewoźnika w  ruchu międzynarodowym jest zawierane na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (konwencja CMR).  Nazywamy je również oc przewoźnika kabotażowe. Zgodnie z  art. 23.3 ów konwencji, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do 25 franków za kilogram brakującej wagi brutto, przy czym za frank uważa się złoty frank, wagi 10/31 grama złota o próbie 0,900. Większość ubezpieczalni do określenia wartościowej odpowiedzialności przewoźnika, przyjmuje przelicznik 8,33 SDR za kilogram brakującej wagi. Wynika to z protokołu z 1978 r., w którym zmieniono przelicznik ze złotego franka na SDR. Polska do chwili obecnej nie ratyfikowała protokołu, dlatego też wg prawa polskiego obowiązuje frank złoty. Zakładając, zatem, że na naczepie są 24 tony ładunku, przewoźnik odpowiada za ładunek do kwoty 684.780 PLN przeliczając wg złotego franka lub 910.456 PLN według SDR . Jest to odpowiednio 161.390 EUR lub 239.475 USD przy przeliczniku franka i  214.578 EUR lub 318.397przy przeliczniku SDR. Biorąc pod uwagę jedynie czynnik wartościowej odpowiedzialności przewoźnika, przy zawieraniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, optymalną sumą gwarancyjną będzie 250 000 EUR. Nie ma znaczenia, czy przewożone są towary wrażliwe jak elektronika czy neutralne. W każdym przypadku odpowiedzialność będzie ograniczona z mocy art. 23.3 konwencji CMR.

tanie oc przewoźnika kabotażW  Tanie OC przewoźnika w  ruchu krajowym, podążając za  ustawą o prawie przewozowym, przewoźnik zawsze odpowiada do wartości ładunku, więc nie ma zastosowania ograniczenie, o  którym mowa powyżej. Wyznacznikiem wartościowej odpowiedzialności przewoźnika jest,zatem wartość przewożonego towaru. Znaczy to, że podczas określania sumy gwarancyjnej w  ubezpieczeniu, należy się przede wszystkim kierować wartością ładunku, jaki jest przewożony. Z kolei w transporcie drogowym w ruchu międzynarodowym kabotażowe rodzaj towarów nie ma znaczenia. Według ograniczenia z art. 23.3 konwencji CMR, odpowiedzialność przewoźnika jest w każdym przypadku ograniczona do 25 złotych franków lub 8,33 SDR za kilogram wagi. Natomiast państwa, do których lub przez które przewozi się towar mają znaczenie przy określaniu sumy gwarancyjnej. Dotyczy to szczególnie krajów podwyższonego ryzyka, czyli Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i krajów byłego ZSRR. Ponieważ jest to inny obszar celny oznacza to, że przewoźnik jest dodatkowo narażony na obciążenia należnościami celnymi w przypadku powstania szkody w towarze. Dlatego tez, w sytuacji, gdy ubezpieczenie OC przewoźnika międzynarodowego ma działać również w tych krajach, należy zwiększyć sumę ubezpieczenia o ewentualne cło, którym może zostać obciążony przewoźnik.

Zakres i cena ubezpieczenia oc przewoźnika kabotażowe

Najbardziej optymalny zakres ubezpieczenia OCP w  ruchu międzynarodowym powinien uwzględniać ochronę za:

 • różne przesyłki towarowe, z uwzględnieniem towarów podwyższonego ryzyka, towarów łatwo psujących się i ADR,
 • szkody powstałe na terenie krajów do i przez które przewozi się towar,
 • obciążenia celne i  inne ewentualne wydatki poniesione w  bezpośrednim związku z przewozem towaru (art. 23 ust. 4 Konwencji CMR),
 • szkody powstałe z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów (art. 11 ust. 3 Konwencji CMR),
 • szkody …finansowe powstałe wskutek opóźnienia w dostawie do wysokości kwoty przewoźnego (art. 23 pkt.5 Konwencji CMR),
 • szkody powstałe na skutek rabunku lub kradzieży,
 • szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy (art. 12 Konwencji CMR),
 • szkody w przewożonych paletach, platformach i kontenerach,
 • szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku,
 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utratę lub uszkodzenie towaru powstałe wskutek oszustwa, lub w wyniku innego działania przestępczego o podobnym charakterze,
 • koszty dodatkowe poniesione w  związku ze szkoda,

Ponadto niezmiernie ważne jest, by w  polisie ubezpieczeniowej była uwzględniona możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności do deklarowanej wartości (art. 24 Konwencji CMR).

Klauzula podwykonawców

Jest to jak się okazuje ważny element, gdyż często zleca się przewóz innym przewoźnikom, za których ponosi się de facto odpowiedzialność. Dlatego wszelkie szkody powstałe w czasie przewożenia towaru przez podwykonawców powinny być chronione posiadaną polisą OCP kabotażowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w  ramach tego rozszerzenia, najczęściej udzielają ochrony na pierwszego podwykonawcę lub na wszystkich, o ile list CMR jest wystawiony na ubezpieczającego. Najbardziej optymalną i zarazem bezpieczną jest taka klauzula podwykonawców, która nie ogranicza do pierwszego podwykonawcy i znosi konieczność wystawiania listu CMR na ubezpieczającego.

Klauzula postojowa

Większość zakładów ubezpieczeniowych uzależnia udzielenie swojej ochrony od parkowania w określonych miejscach, np. na parkingach strzeżonych lub całodobowych stacjach paliw. Klauzula postojowa powinna zawierać zapis, który umożliwia postój z towarem w miejscach, w których jest on uzasadniony, np. przy stacji benzynowej, motelu, hotelu, restauracji lub urzędzie celnym. Powinna również zawierać zapis, który da przewoźnikowi możliwość postoju w innych miejscach czyli w miejscach niestrzeżonych inaczej mówiąc postój po za parkingami strzeżonymi, jeżeli postój ów wynika z:

 • czynności związanych z załadunkiem przeładunkiem towaru,
 • konieczności załatwienia formalności finansowych i  celnych związanych z realizacją transportu,
 • koniecznego postoju na parkingach przy przejściach granicznych, terminalach granicznych,
 • konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym,
 • konieczności załatwienia potrzeb fizjologicznych,
 • zachorowania lub zasłabnięcia kierowcy,
 • z przepisów prawa (m. in. o czasie pracy kierowcy, o czasie jazdy, o  zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych w określonym czasie).

Oczywiście to, co powinno znaleźć się w polisie ubezpieczeniowej tanie OC przewoźnika  kabotażowe jest naszym jednym, a to, że ubezpieczalnie rzadko godzą się na taki zakres to drugie. Należy, jednak dążyć do tego, by posiadana polisa chroniło przewoźnika w jak największym stopniu. Jeżeli ma się to stać kosztem wyższej składki, należy to poważnie rozważyć, ponieważ koszt jaki możemy ponieść oszczędzając lub nie dbając o zakres ubezpieczenia, po powstaniu szkody może być znacznie większy.

tanie OC przewoźnika kabotażowe i krajowe

Możliwość komentowania jest wyłączona.