Ubezpieczenie OC działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem ryzyka nieumyślnego wyrządzenia szkody osobą trzecim więc należy kupić ubezpieczenie firmy. Proponuje dla Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  za szkody zarówno osobowe jak i  rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia.

Co zawiera ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

Zakres ubezpieczenia możemy modyfikować w dowolny sposób możemy go rozszerzyć o oc za produkt, delikt, kontrakt a także o dodatkowe klauzule włączające ryzyka m.in. odpowiedzialność za szkody:

 • spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac budowlanych przez Ubezpieczonego,
 •  spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac,
 • szkody osobowe wyrządzone prze pracowników Ubezpieczonego,
 • wynikające z prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
 • wynikające z użytkowania młotów pneumatycznych i kafarów,
 •  powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania,
 • koszty poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad,
 • szkody wyrządzone w  nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu
 • szkody w ruchomościach  stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy,
 • szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pod dozorem Ubezpieczonego,
 • spowodowane w związku z organizowaniem imprez masowych,
 •  czyste straty majątkowe poniesione przez osoby trzecie, z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego,
 • koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych  w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Przedmiot ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej przez ubezpieczonego.

 • Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, które polegają na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
 • Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia na zdrowiu

Możliwość komentowania jest wyłączona.