Zabezpieczenie licencji przewoźnika

Zabezpieczenie licencji przewoźnika

Oferta na zabezpieczenie do licenji przewoźnika drogowegoIstnieje obowiązek przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia finansowego do licencji na transport drogowy. Obowiązujące w Polsce od 4 grudnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady  dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchwalające dyrektywę Rady 96/26/WE, reguluje nowe zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy. Przywołany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w warunkach związanych z wymogiem potwierdzenia zdolności finansowej przez przedsiębiorców transportowych.

W myśl wspomnianej regulacji  zgodnie z art. 7 ustęp 1 akapit 1 w celu spełnienia wymogu poświadczenia zdolności finansowej przedsiębiorca musi być  w stanie w każdym  momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe m.in.: wobec kontrahentów. W tym też celu przedsiębiorcy  wykazują na podstawie poświadczonych przez audytora lub specjalnie do tego celu upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe, że jako przewoźnik co roku  dysponuje kapitałem i rezerwami  o wartości co najmniej:

    • 9 000 EUR w przypadku wykorzystania tylko jednego pojazdu,
    • 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystany pojazd.

Trzeba jednak dodać, że przewoźnik nie musi mieć nałożony na siebie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego lub też nie wykaże w nich odpowiednich środków to wówczas pozostaje możliwość skorzystania z odstępstwa. W drodze odstępstwa od ustawy właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie – w tym również ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub z kilku banków lub też innych instytucji finansowych – w tym również firm ubezpieczeniowych.

OC zawodowe przewoźnika drogowego do licencji

Jest ono wymagane podczas ubiegania się o zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji. Za sprawą naszej strony  znajdziesz szybko i za przystępną cenę ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika stanowiące wymóg uzyskania bądź odnowienia licencji transportowej. Wartym do dodania faktem jest, że polisy ubezpieczeniowe oferowane za sprawa naszego serwisu są akceptowane przez Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego. Jeżeli chodzi o wysokość składki ubezpieczeniowej to jest ona bardzo mocno powiązana z ilością posiadanych pojazdów silnikowych.

Pamiętaj!
Z racji faktu, że przewoźnicy w każdym momencie roku muszą posiadać zdolność finansową, nie wystarczy ubezpieczyć się tylko raz w chwili starania się o wydanie bądź przedłużenie licencji. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej stanowi w dużej mierze ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika, którą należy odnawiać każdego roku. Porównaj stawki na ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego i wybierz najlepszą ofertę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.