Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenia RolnePolskie prawo nakłada obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników

Ubezpieczenie to chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych.

Odszkodowanie jest wypłacane do sumy gwarancyjnej:

  • w przypadku szkód na osobie do kwoty 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia szkodowego,
  • w przypadku szkód w mieniu do kwoty 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia szkodowego.

Ubezpieczenie upraw

W ramach polisy ubezpieczeniowej możemy objąć ubezpieczeniem:

  • roślinę uprawną i jej plon od  gradobicia i powodzi,
  • od przymrozków wiosennych,
  • od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych,
  •  od skutków ognia,
  • plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno  od  huraganu.

3 formy ubezpieczenia upraw plonów

  • ubezpieczenie indywidualne upraw
  • ubezpieczenie zbiorowe upraw
  • ubezpieczenie upraw kontraktowanych

Producentom  środków produkcji do uprawy roślin dajemy możliwość ubezpieczenia nakładów poniesionych na produkcję upraw a także ubezpieczenie upraw w szklarniach i namiotach foliowych od zdarzeń losowych a także wymarznięcia upraw w wyniku uszkodzenia szklarni na skutek  losowych bądź przerw w dopływie ciepła.

Możliwość komentowania jest wyłączona.