Ubezpieczenie transportowe

Szukasz ubezpieczenia  minimalnej zdolności finansowej a może OC przewoźnika, ubezpieczenia OC spedytora, lub ubezpieczenia mienia w transporcie tzw CARGO – specjalnie dla Ciebie pomożemy CI wybrać najlepszy pod względem ceny oraz jakości produkt spośród wszystkich dostępnych na rynku. W naszej ofercie znajdziesz:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym OCP krajowe 

Sam Oblicz OCP

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym. Ponadto ochroną mogą być objęte:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.
 

Przejdź do zakładki kalkulator OC przewoźnika i sam wylicz składkę

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym OCP międzynarodowe

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym. Dodatkowo ochroną można objąć:

• niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sadowe,
• koszty, które przewoźnik poniósł, aby zmniejszyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu,
• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowywania.
• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
• szkody powstałe w czasie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. szkody powstałe w przesyłkach przewożonych na terenie krajów takich jak Rosja, Ukraina, itp.

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Ubezpieczeniem objęte są następujące czynności związane ze spedycją towaru:
• składowanie towaru (nie dłużej niz. 30 dni),
• pakowanie i przepakowywanie towaru,
• kontrola ilościowa i wagowa towaru,
• kontrola stanu przesyłki,
• przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
• odprawa celna towaru,
• załadunek i wyładunek towaru,
• inne czynności zwyczajowo związane ze spedycją towaru, w zakresie zaakceptowanym przez towarzystwo do którego zwracamy się w imieniu klienta

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym międzynarodowym – ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców przewożących mienie na terytorium RP, lub poza nim transportem wykonywanym przez zawodowego przewoźnika lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone transportem:

• drogowym,
• lotniczym,
• kolejowym
• śródlądowym

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem zawodowym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

• ognia,
• uderzenia piorunu,
• wybuchu,
• huraganu,
• powodzi,
• deszczu nawalnego,
• lawiny,
• obsunięcia się ziemi,
• upadku statku powietrznego na środek transportu,
• wypadku jakiemu uległ środek transportu,
• rozboju,
• kradzieży z włamaniem,
• kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
• z innych przyczyn losowych, jeżeli w ich następstwie doszło do potłuczenia, połamania, rozbicia, rozsypania, porysowania, podarcia, pogięcia, zgniecenia, poplamienia, zabrudzenia, zamoczenia i wycieku przewożonego mienia.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem własnym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

• zdarzeń losowych (ogień, powódź, huragan itp.),
• wypadku, jakiemu uległ środek transportu,
• rozboju,
• kradzieży z włamaniem,
• kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, o ile strony nie umówią się inaczej. Dodatkowo mienie może być ubezpieczone od szkód powstałych podczas załadunku lub rozładunku.

Znaleziono dzięki:

Ubezpieczenie transportowe,

oc spedytora,

ubezpieczenie mienia w transporcie,

cargo

Zakres ochrony różnych Towarzystw, takich jak hestia, Warta czy PZU gothaer czy uniqa będzie więc podobny

Możliwość komentowania jest wyłączona.