Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Tanie Ubezpieczenie Oc Biura RachunkowegoCo do zasady, prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z pewnego rodzaju (mniejszym lub większym) ryzykiem biznesowym. Są jednak branże, których dotyka to w sposób szczególny, a należą do nich przedsiębiorcy prowadzący w ramach swojej działalności biura rachunkowe. Tego rodzaju działalność wiąże się z dużym poziomem ryzyka i idącej za nim odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności podatkowej, karnej skarbowej, czy karnej. Dlatego już sam ustawodawca w obowiązujących przepisach prawa przewidział dla tego rodzaju działalności obszary objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Natomiast naruszenie tych przepisów wiąże się z określonymi sankcjami. W obszarze wymagającym dużej ostrożności, jakim są biura rachunkowe, poza ubezpieczeniem obowiązkowym natomiast, często zaleca się objęcie działalności również dodatkowymi ubezpieczeniami dobrowolnymi. Sprawdź nasz kalkulator OC biura rachunkowego wybierz najtańszą ofertę.

Kalkulator Ubezpieczenia Oc Biura Księgowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego zapewnia zarówno zabezpieczenie własnych interesów (jako przedsiębiorcy), jak i interesów swoich klientów. Jak wiadomo, przepisy rachunkowo-podatkowe są pełne kwestii wątpliwych i budzących duże niejasności, co do których spierają się same organy podatkowe i sądy administracyjne. Świadczy o tym chociażby bogate (i niestety często niejednolite) orzecznictwo podatkowe. Mimo pewności co do swojej znajomości przepisów prawa, ogólnej wiedzy oraz doświadczenia i przyjętych praktyk, jest wiele aspektów, w których nie można mieć stuprocentowej pewności interpretacyjnej. Dlatego warto zabezpieczyć się w odpowiednie narzędzia ochronne. W kwestii ubezpieczeń, zarówno tych obowiązkowych, jak i dobrowolnych, istnieje szereg kwestii wymagających rozważenia pod kątem obszaru i zasięgu działania swojej firmy. Jak wiadomo, podpisanie umowy ubezpieczenia oc księgowego, wiąże się z niemałymi kosztami, dlatego trzeba dobrać polisę odpowiadającą indywidualnym potrzebom. A także należy wziąć pod uwagę istniejące potencjalne ryzyko odpowiedzialności finansowej oraz jej wysokość – w celu dobrania odpowiedniej sumy gwarancyjnej, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Cena ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Mając na uwadze wagę całe spektrum działania biura rachunkowego, sam ustawodawca przewidział obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ten dotyczy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegającego na wykonywaniu następujących czynności, tj.:

 • prowadzeniu, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego,
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom z grona najbliższej rodziny (szczegółowo osoby te zostały wymienione w przepisach),
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego, który w ogóle przestał spełniać wymagane przepisami ustawy o rachunkowości warunki uprawniające do prowadzenia działalności w formie biura rachunkowego (należą do nich: pełna zdolność do czynności prawnych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za określone przepisami przestępstwa) – chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Jednocześnie, ubezpieczenie OC biura rachunkowego obejmuje wszystkie szkody uwzględniające wymienione wyżej kryteria bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

Oc KsięgowegoPamiętać również należy, iż obowiązek ubezpieczenia OC biura rachunkowego powstaje już w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast minimalna suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC księgowego, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro (do przeliczenia tej wartości na polskie złote stosuje się kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta).

W związku z powyższą analizą pamiętać należy, iż ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością określoną w pkt a-e powyżej. Tym samym, rozważając kwestię zabezpieczenia swoich interesów (jako przedsiębiorcy) należy dokonać analizy i charakteru czynności w ramach własnej działalności. Jeżeli bowiem w jakimkolwiek zakresie działalność ta wychodzi poza wskazane wyżej ramy, nie obejmuje jej już ochrona ubezpieczenia obowiązkowego.

Warte zapamiętania jest, iż brak zawarcia umowy ubezpieczenia oc księgowego obarczony jest określonymi sankcjami karnymi, mianowicie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dobrowolne ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Dobrowolne Ubezpieczenie Biura RachunkowegoCo do zasady, w zakresie nie obejmującym czynności wymienionych w wymienionych powyżej pkt a-e, nie ma obowiązku ubezpieczenia OC księgowego. Przykładowo wymienić tu można: usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, czy udzielanie podatnikom pomocy w tym zakresie (gwoli ciekawostki w tym zakresie obowiązek ubezpieczenia obejmuje np. doradców podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów). Jest to o tyle istotne, iż jednym z podstawowych świadczeń realizowanych przez biura księgowe jest przykładowo sporządzanie, w imieniu i na rzecz klientów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie przez osoby inne niż doradcy podatkowi i biegli rewidenci. A te usługi nie zostały objęte w ubezpieczeniu obowiązkowym. Co za tym idzie, biuro, które dokonało zakupu ubezpieczenia oc biura księgowego tylko w podstawowym (wymaganym ustawowo) zakresie w formie ubezpieczenia obowiązkowego, de facto nie jest chronione w (czasem) podstawowym obszarze działalności. A zakres ten (jak chociażby wypełnianie zeznań i deklaracji) również wiąże się z dużym ryzykiem odpowiedzialności. Zwłaszcza w sytuacji, gdy takie zeznanie lub deklaracja opiewa na znaczące kwoty, a wskutek błędnego wyliczenia powstanie zaległość podatkowa i konieczność zapłaty odsetek.

W związku z powyższym, biuro rachunkowe, które świadczy usługi zakresie szerszym niż wskazane powyżej, które chce posiadać pełną ochronę ubezpieczeniową swojej działalności, powinno wykupić ubezpieczenie dobrowolne w formie klauzuli dodatkowej do ubezpieczenia obowiązkowego lub w formie odrębnego ubezpieczenia. Polisę można rozszerzyć o

Również biuro rachunkowe, które w związku z szerokim obszarem swojej działalność, może być narażone na odpowiedzialność finansową wyższą niż objęta ubezpieczeniem obowiązkowym (dla przypomnienia – jest to równowartość 10 000 zł euro), powinno rozważyć zasadność poszerzenia swojego ubezpieczenia do wyższej sumy gwarancyjnej. To również stanowi element ubezpieczenia dobrowolnego, albo (dobrowolnego) poszerzenia ubezpieczenia obowiązkowego.

Mając powyższe na uwadze, na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w formie biura rachunkowego, ciąży szereg obowiązków. Co więcej, powinien on być świadomy nie tylko tych podstawowych nakazów (jak konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego), ale powinien również dokonać szczegółowej analizy potencjalnych (mniej lub bardziej realnych) ryzyk, z którymi wiążę się jego działalność. A gdy zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki, trzeba rozszerzyć ubezpieczenie o pakiet ubezpieczeń dobrowolnych biura rachunkowego, zapewniających ochronę w możliwie pełnym zakresie. Wszystko po to, by w należyty sposób chronić zarówno siebie, jak i swoich pracowników (a także klientów). Ponadto, (mimo większych kosztów) zapewnia to zwyczajny większy komfort prowadzonego, a także zwiększa atrakcyjność firmy na rynku. Niektórzy klienci przywiązują dużą wagę również do tego rodzaju gwarancji podmiotu świadczącego dla nich usługi.

Jakie produkty oferujemy dla biur rachunkowych?

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego
 • Dobrowolne ubezpieczenie OC biura rachunkowego
 • Ubezpieczenie utraty dochodu biura rachunkowego
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej biura rachunkowego
 • Ubezpieczenie majątkowe biura rachunkowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.