Ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo

Ubezpieczenia-CargoDla podmiotów prawnych, które swoją działalność opierają na handlu, produkcji czy usługach, w których zasadniczą rolę odgrywa transport towarów, oferujemy ubezpieczenie mienia transportu na drogach krajowych i międzynarodowych. W pierwszym przypadku ochrona obejmuje utratę, uszkodzenie czy zniszczenie mienia z uwagi na wydarzenia nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego w trakcie transportu. Dodatkowo ubezpieczenie opiewa na tzw. „ryzyka nazwane” – pożar, wybuch, huragan, gradu, lawiny itd.

Natomiast w transporcie międzynarodowym ubezpieczenie cargo  opiera się o szereg Klauzul instytutowych podzielonych na działy dotyczące transportu lądowego (drogowego i kolejowego), lotniczego i morskiego. Ponad to, jeżeli klient wyrazi taką chęć, ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ochronę w ramach ryzyka politycznego i wojennego.
Tak szeroki zakres ubezpieczenia pozwala na zagwarantowanie naszym klientom spełnienia ich indywidualnych wymogów podyktowanych specyfiką prowadzonych przez nich interesów, zarówno ze względów niebezpieczeństw naturalnych, jak również wywołanych działaniem człowieka.

Możliwość komentowania jest wyłączona.