Ubezpieczenie domku letniskowego

Dobre Ubezpieczenie Domku Letniskowego Szczecin200 czy nawet 300 zł roczne za polisę ubezpieczeniową Twojego domku letniskowego to naprawdę niedużo, jeżeli brać pod rozwagę fakt, że w zamian otrzymujesz zabezpieczenie nie tylko na wypadek pożaru czy powodzi, ale również wiele innych przypadków. Zatem po udanym odpoczynku na własnej działce możesz spokojnie wrócić do domu i nie martwić się o zdewastowanie przez wandali czy wichurę Twojego ogrodowego mienia. Niestety może być też prawdopodobna taka sytuacja, że przez brak wystarczającej ilości odpowiednich zabezpieczeń bądź odkładany remont, możesz nie otrzymać żadnego odszkodowania, mimo iż składki płacisz regularnie. Dlatego tez koniecznie sprawdź, na jakie haczyki w ubezpieczeniu domku letniskowego powinieneś w szczególności zwrócić uwagę.

Kalkulator Ubezpieczenia Domku Letniskowego

Jaki dom letniskowy można ubezpieczyć?

Przed zakupem polisy ubezpieczeniowej powinieneś sprawdzić, jak dane towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje domek letniskowy. Poniżej widnieje definicja jednego z ubezpieczycieli:

domek letniskowy – zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Jednym z warunków, jakie stawia ubezpieczalnia to, by ubezpieczany domek letniskowy był przede wszystkim budynkiem według prawa budowlanego. Znaczy to tyle, że powinien on być obiektem budowlanym, który jest na stałe związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni dzięki przegrodom budowlanym. Znaczy to również, że posiada fundamenty i dach. Zgodnie z tą definicją, jeśli chodzi o ubezpieczenie domku na palach, który nie ma żadnych fundamentów, mogą być problemy.
Co więcej, w niektórych zakładach ubezpieczeń otwory w ścianach, stropach, podłogach i dachach danego domku muszą być zamknięte, by uniemożliwić ewentualny dostęp do środka osobom trzecim bez użycia narzędzi lub siły. Ponadto wszystkie ściany, podłogi, stropy i dachy powinny być zamocowane i osadzone, tak by nie można było ich zdemontować bez równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia owych elementów. Okna, drzwi balkonowe i drzwi tarasowe powinny być natomiast umocowane, osadzone i zamknięte w taki sposób, żeby ich wyważenie bądź wyłamanie było niemożliwe bez śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzia.

Ubezpieczenie domku letniskowego – dokumenty

Większość ubezpieczalni nie odpowiada za szkody powstałe w skutek błędu konstrukcyjnego zaistniałego na etapie projektu lub wykonawstwa, bądź, jeżeli budynek został postawiony bez właściwego projektu wykonanego przez specjalistę.Zakład ubezpieczeniowy nie wypłaci odszkodowania również za szkody spowodowane przez prace budowlane, które nie zostały wcześniej zgłoszone odpowiednim organom. Brak obowiązkowych kontroli okresowych czy przeglądów technicznych również nie upoważnia do odszkodowania, dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz wykonywanie inwestycji i napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Ponadto niezmiernie ważny jest odpowiedni stan dachów, prawidłowe zabezpieczenie ich otworów oraz konserwacja przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających.

Niedbalstwo nie wchodzi w grę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)zaznaczają, że zdarzenia wynikające z celowego zaniedbania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonego zawsze są wyłączeniem odpowiedzialności. Co więcej,zostawienie drzwi niezamkniętych na klucz, które mogły ułatwić włamanie i kradzież lub zostawienie otwartego okna, przez które napadał deszcz i doprowadził do zalania domku również nie wchodzą w zakres ubezpieczenia. Wyłączenia dotyczą nie tylko niedbalstwa, ale również odnoszą się do wycinki drzew, które potencjalnie mogłoby upaść na dom letniskowy w wyniku jego nieodpowiedniego zabezpieczenia.Pęknięcie rur lub wyposażenia instalacyjnego na skutek nieutrzymywania odpowiedniej temperatury także jest wyłączeniem.

Za małe szkody nie należy się odszkodowanie.

Pobieżne przeczytanie bądź nawet jego brak w przypadku OWU może spowodować, że w przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń nie zwrócisz uwagi na dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności, które tam występują. Mowa o franszyzie integralnej, czyli kwocie, która stanowi dolną granicę odpowiedzialności towarzystwa. Znaczy to, iż poniżej pewnej kwoty towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za zaistniałą szkodę. Ile ubezpieczalni tyle franszyz. W jednym wynosi ona 300 zł, a w innym 100 zł.

Ubezpieczenie od kradzieży możliwe tylko przy dobrych zamkach.

Dzięki zapłaceniu dodatkowej kwoty do polisy można ubezpieczyć dodatkowo dom letniskowy od kradzieży z włamaniem i rozbojem. W przypadku takiego ryzyka ubezpieczalnie zazwyczaj wymagają posiadanie przynajmniej dwóch zamków wielo zastawkowych lub jednego wielopunktowego lub mechaniczno-elektronicznego. W niektórych towarzystwach wystarczające jest już posiadanie dwóch kłódek. Ponadto poza zabezpieczeniem drzwi zakłady wymagają czasem dodatkowego zabezpieczenia okien poprzez zamontowanie krat, okiennic bądź żaluzji antywłamaniowych.

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności.

Zdarzają się również sytuacje, za które większość ubezpieczalni nie będzie ponosić odpowiedzialności. Są to:
• szkody spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego bądź wskutek rażącego niedbalstwa,
• szkody powstałe w wyniku aktów terroru, zamieszek, wojny, strajków, trzęsień ziemi, działania energii jądrowej czy pola magnetycznego,
• szkody wyrządzone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby mu bliskie będące pod wpływem używek i środków odurzających.
Pamiętaj, więc by być ostrożnym podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej Twojego domku letniskowego. Warto wybrać pakiet, który będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. OWU powinieneś przeczytać uważnie i przede wszystkim ze zrozumieniem. Nie pozwól pośpieszać się agentowi ubezpieczeniowemu.

Podsumowanie:

  • Sprawdź, czy konstrukcja Twojego domku letniskowego w ogóle pozwala na objęcie go ochroną ubezpieczeniową.
  • Pamiętaj, że musisz stale dbać o odpowiedni stan techniczny domku oraz zbierać wszelkie zezwolenia i dokumenty z przeglądów i napraw.
  • Rażące niedbalstwo zawsze stanowi wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
  • Szukaj w OWU franszyzy, która stanowi dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczalni.
  • By móc ubezpieczyć domek letniskowy lub altankę od kradzieży z włamaniem, musisz najpierw go dobrze przed tym zabezpieczyć.
  • Sam oblicz ubezpieczenie domku letniskowego dzięki naszemu kalkulatorowi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.