Ubezpieczenie Cargo w transporcie

Ubezpieczenie CargoFirmy transportowe coraz częściej korzystają z ubezpieczenia mienia w transporcie, czyli ubezpieczenia cargo. Tradycyjne ubezpieczenie OC przewoźnika często nie obejmuje swoim zakresem szkód na przewożonym towarze, co generuje ogromne koszty w przypadku jego uszkodzenia. Eksperci informują, że takie polisy nie chronią praktycznie wcale przed stratami związanymi z przewożonymi towarami. W części przypadków występuje sytuacja, że przewoźnik nie odpowiada za transportowany ładunek i jest to zgodne z prawem. Co więcej, symulacje ukazują, że wartość odszkodowania z polisy OC przewoźnika, to tylko część wartości towaru jaki jest przewożony.
– Polisy OC przewoźnika mają na celu zabezpieczenie firmy, która wykonuje transport. Są to ubezpieczenia skierowane dla przewoźników, w związku z czym chronią one przesyłkę tylko w takim stopniu, w jakim przewoźnicy są odpowiedzialni w rozumieniu prawa wobec swoich zleceniodawców. Jest też szereg okoliczności i sytuacji całkowicie wyłączających odpowiedzialność cywilną przewoźnika lub spedytora – podkreśla Marcin Homik, dyrektor Działu Ubezpieczeń Transportowych w AIG w Polsce. – Warto również zwrócić uwagę, że wartość odpowiedzialności przewoźnika jest dodatkowo ograniczona przez konkretne limity kwotowe to znaczy sumę ubezpieczenia. Np. w przypadku przewozów międzynarodowych obowiązuje wagowa odpowiedzialność 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto, co oznacza, że łączna wartość odszkodowania należnego z polisy OC przewoźnika może być drastycznie niska w stosunku do wartości fakturowej przewożonego mienia. Wiele transportowanych ładunków, np. komputery czy sprzęt elektroniczny, to bardzo kosztowne towary. Ich ciężar de facto nie decyduje w żaden sposób o wartości – dodaje.

Co grozi towarowi?

Przewożony towar może ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, częściowemu jak i całkowitemu. Szkody często wywoływane są przez zdarzenia, od których firma spedycyjna jest zupełnie niezależna i wyłączona i mogą być to przypadki, których spedytor nie mógł uniknąć, ale też nie mógł im zapobiec. Polisa cargo pokrywa także szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, przed którymi nie chronią OC przewoźnika.

 Dobrze sprofilowana polisa cargo powinna gwarantować właścicielom przewożonego towaru możliwie najszerszy zakres ubezpieczenia. Najkorzystniejsze są oczywiście ubezpieczenia pokrywające „wszystkie ryzyka”, włącznie z ryzykiem zaginięcia oraz wszystkimi rodzajami kradzieży i rabunkiem. Decydując się na wybór ubezpieczenia, najlepiej sprawdzić, czy obejmuje ona ryzyka strajków i wojny, a także ryzyko występujące podczas załadunku i rozładunku mienia.

Co chroni polisa cargo?

W ramach polisy cargo, objęte ubezpieczeniem mogą być różne formy i rodzaje środków transportu. Ubezpieczenie obejmuje mienie przewożone transportem własnym i wykonywane rzez innego wykwalifikowanego przewoźnika. Środki objęte polisą mogą być przewożone z wykorzystaniem środków transportu: samochodowego, morskiego, lotniczego, kolejowego oraz środków żeglugi śródlądowej, w krajowym i międzynarodowym zakresie terytorialnym. Istnieje możliwość wykupienia polisy długo oraz krótkoterminowej, która zawierana jest na jednorazowy przewóz środków. Najbardziej korzystna forma jest ubezpieczenie długoterminowe, które jest tańsze i wygodniejsze dla większości klientów. Polisa cargo obejmować może także przedmioty uznane za niebezpieczne, znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka. Część ubezpieczalni oferuje także ubezpieczenie produktów ponadgabarytowych.

– Najbardziej kosztowne dla klientów okazują się bardzo często szkody, które wynikają z kradzieży ładunku. Do towarów narażonych na to ryzyko należą m.in.: papierosy, leki, telefony komórkowe, artykuły AGD, a także wszelkiego rodzaju artykuły elektroniczne (np. tablety, konsole do gier, mikroprocesory, itp.). Do wyjątków, które na polskim rynku nie podlegają ubezpieczeniu, należą m.in. żywe zwierzęta, dzieła sztuki, antyki czy też papiery wartościowe.

– Zauważamy duże zainteresowanie firm ubezpieczeniem ładunków ponadgabarytowych, takich jak m.in. wagony kolejowe, tramwajowe czy też konstrukcje stalowe będące elementami statków. W ich przypadku obowiązują oczywiście bardzo wysokie limity odpowiedzialności. Natomiast aby zawrzeć takie ubezpieczenie, niezbędna jest tzw. ekspertyza załadunku. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują takie usług.

Cena polisy ubezpieczenia cargo

Cena polisy cargo zależy od wielu czynników związanych z oceną ryzyka transportowego takich aspektów jak rodzaj transportowanego towaru, maksymalna wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu, rodzaj transportu i kraj w jakim mają być transportowane produkty. Cena zależna jest także od czasu obowiązywania polisy oraz informacja o dotychczasowych szkodach w transportach realizowanych „na ryzyku” ubezpieczonego. Istotne może być także opakowanie towaru przewożonego, sposób załadunku czy nawet antykradzieżowe zabezpieczenia pojazdu.

O popularności polis cargo stanowią przede wszystkim wysokie koszty w przypadku uszkodzenia przewożonego towaru, których nie pokrywa polisa OC przewoźnika. Także tego typu ubezpieczenia stanowią stanowią zabezpieczenie rozliczeń międzybankowych operacji dokumentowych (akredytywa, inkaso). Ubezpieczenie takie jest także wymagane w przypadku przewożenia

 

Wyszukiwania podobne do ubezpieczenia cargo

ubezpieczenia cargo, ubezpieczenia transportowe cargo, ubezpieczenie cargo, ubezpieczenia casco, cargo ubezpieczenia, ubezpieczenia mienia w transporcie, ubezpieczenie cargo cena, polisa cargo

Możliwość komentowania jest wyłączona.