OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t

Ubezpieczenie OCP dla busów

Przepisy regulujące przewóz kabotażowy na terenie Unii Europejskiej są ujednolicone od maja 2010 roku. Niemniej jednak nie warto jest zapominać o regulacjach prawnych poszczególnych krajów dotyczących m.in.: odpowiedzialności przewoźnika, a co za tym idzie- konieczności posiadania właściwej polisy OC przewoźnika drogowego. Jak więc wygląda kwestia związana z ubezpieczeniem przewoźnika wykonującego transport kabotażowy  pojazdem o DMC poniżej 3,5 tony?

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie kabotażowym

Od przepisów prawa odrębnych państw Unii Europejskiej zależy dobór właściwej polisy OCP, która swoim zakresem powinna obejmować również tego typu przewozy. Z racji faktu, że polscy przewoźnicy wyjątkowo niechętnie wykonują transport kabotażowy na terenie Niemiec i Francji to warto przyjrzeć się dokładnie panującym tam zasadom. Jeżeli chodzi o kabotaż w Niemczech to dla firmy przewozowej, która wykonuje taki transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony to nie ma żadnych szczególnych regulacji prawnych. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami. Jeżeli z kolei chodzi o prawo francuskie to regulacje prawne uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki. Nie narzucają one konieczności posiadania polisy OC Przewoźnika drogowego o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

OCP kabotażowe do 3,5 tony

Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów, nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika zajmującego się kabotażem specjalnej polisy OCP. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku podobnej polisy ubezpieczeniowe każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni. Jeżeli weźmie się pod uwagę zakres odpowiedzialności, np.: w Niemczech – podobne przedsięwzięcie może okazać się wyjątkowo kosztowne. Z tego też względu zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, który swoim zakresem odpowiedzialności obejmuje teren danego państwa członkowskiego.

Polisa OCP do kabotażu o DMC poniżej 3,5 tony – na co zwracać uwagę?

Jeszcze do niedawna wiele firm ubezpieczeniowych posiadało w swojej ofercie polisy OCP na transport kabotażowy wykonywany przez pojazdy o DMC do 3,5 tony. Za sprawą licznych regulacji prawnych, mocno różniących się w poszczególnych krajach członkowskich przewoźnicy nie znajdą raczej uniwersalnego rozwiązania. Bardzo często spotykaną praktyką jest elastyczne dopasowanie oferty do potrzeb konkretnego  przewoźnika. Na łamach naszego serwisu dostajesz taką możliwość. Za sprawą kalkulatora ubezpieczenia OCP staje się to możliwe – jest to narzędzie, które w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić nam czas.

Zawierając umowę każdorazowo należy sprawdzić, czy:

  • OCP kabotażowe obejmuje przewóz pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony. W szczególności jest to ważne w przypadku firm wykonujących  transport różnymi  środkami transportu – na pewno należy upewnić się, czy polisa ubezpieczeniowa dotyczy  przewozów wszystkimi zgłaszanymi
  • polisa uwzględnia limity  odpowiedzialności w kraju, w którym to świadczone będą usługi kabotażowe,
  • Za niska suma gwarancyjna może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnej szkody.
  • w polisie ubezpieczeniowej uwzględniona została odpowiedzialność wynikająca z umowy przewozu, zdarza się, że w dokumencie tym widnieje bardzo wysoka kwota odpowiedzialności przewoźnika.
  • ubezpieczenie pozwala pokryć koszty wynikające z wystąpienia szkody.
  • sprawdź czy posiadasz zabezpieczenie licencji przewoźnika

Możliwość komentowania jest wyłączona.