OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t

Ubezpieczenie OC Przewoźnika dla busów

Kabotaż Na Busa OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t i przepisy regulujące przewóz kabotażowy na terenie Unii Europejskiej są ujednolicone od maja 2010 roku. Niemniej jednak nie warto jest zapominać o regulacjach prawnych poszczególnych krajów dotyczących m.in.: odpowiedzialności przewoźnika, a co za tym idzie- konieczności posiadania właściwej polisy OC przewoźnika drogowego. Jak więc wygląda kwestia związana z ubezpieczeniem przewoźnika wykonującego transport kabotażowy  pojazdem o DMC poniżej 3,5 tony?

Kalkulator Ubezpieczenia Kabotażowego

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie kabotażowym do 3,5t

Od przepisów prawa odrębnych państw Unii Europejskiej zależy dobór właściwej polisy OCP, która swoim zakresem powinna obejmować również tego typu przewozy. Z racji faktu, że polscy przewoźnicy wyjątkowo niechętnie wykonują transport kabotażowy na terenie Niemiec i Francji to warto przyjrzeć się dokładnie panującym tam zasadom. Jeżeli chodzi o kabotaż w Niemczech to dla firmy przewozowej, która wykonuje taki transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony to nie ma żadnych szczególnych regulacji prawnych. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami. Jeżeli z kolei chodzi o prawo francuskie to regulacje prawne uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki. Nie narzucają one konieczności posiadania polisy OC Przewoźnika drogowego o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

Ubezpieczenie kabotażowe do 3,5 tony

Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów, nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika zajmującego się kabotażem specjalnej polisy OC Przewoźnika drogowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku podobnej polisy ubezpieczeniowe każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni. Jeżeli weźmie się pod uwagę zakres odpowiedzialności, np.: w Niemczech – podobne przedsięwzięcie może okazać się wyjątkowo kosztowne. Z tego też względu zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, który swoim zakresem odpowiedzialności obejmuje teren danego państwa członkowskiego.

Polisa OCP do kabotażu o DMC poniżej 3,5 tony

Jeszcze do niedawna wiele firm ubezpieczeniowych posiadało w swojej ofercie polisy OC Przewoźnika krajowego na transport kabotażowy wykonywany przez pojazdy o DMC do 3,5 tony. Za sprawą licznych regulacji prawnych, mocno różniących się w poszczególnych krajach członkowskich przewoźnicy nie znajdą raczej uniwersalnego rozwiązania. Bardzo często spotykaną praktyką jest elastyczne dopasowanie oferty do potrzeb konkretnego  przewoźnika. Na łamach naszego serwisu dostajesz taką możliwość. Za sprawą kalkulatora ubezpieczenia OC Przewoźnika staje się to możliwe – jest to narzędzie, które w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić nam czas. Wybierając ubezpieczenia w Szczecinie

Zawierając umowę każdorazowo należy sprawdzić, czy:

  • OCP kabotażowe obejmuje przewóz pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony. W szczególności jest to ważne w przypadku firm wykonujących  transport różnymi  środkami transportu – na pewno należy upewnić się, czy polisa ubezpieczeniowa dotyczy  przewozów wszystkimi zgłaszanymi
  • polisa uwzględnia limity  odpowiedzialności w kraju, w którym to świadczone będą usługi kabotażowe,
  • Za niska suma gwarancyjna może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnej szkody.
  • w polisie ubezpieczeniowej uwzględniona została odpowiedzialność wynikająca z umowy przewozu, zdarza się, że w dokumencie tym widnieje bardzo wysoka kwota odpowiedzialności przewoźnika.
  • ubezpieczenie pozwala pokryć koszty wynikające z wystąpienia szkody.
  • sprawdź czy posiadasz zabezpieczenie licencji przewoźnika

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t

W naszej firmie oferujemy ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t. Kabotaż to przewóz towarów na terenie danego kraju przez pojazd zarejestrowany w innym kraju. Jeśli prowadzisz działalność przewozową w ramach kabotażu i posiadasz pojazd o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, nasze ubezpieczenie OC przewoźnika zapewni Ci odpowiednią ochronę.

Nasza oferta obejmuje konkurencyjne stawki i elastyczne warunki ubezpieczenia, dostosowane do specyfiki ruchu kabotażowego. Nasz doświadczony zespół agentów ubezpieczeniowych pomoże Ci w wyborze odpowiedniego zakresu ochrony, uwzględniając Twoje indywidualne potrzeby i wymagania. Agencja ubezpieczeniowa Tanie Ubezpieczenia Szczecin

W ramach ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t, będziesz chroniony w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywania przewozu kabotażowego. Ubezpieczenie to zapewnia pełne pokrycie kosztów związanych z roszczeniami i odszkodowaniami, które mogą wyniknąć w przypadku takich zdarzeń.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu kabotażowym poniżej 3,5 t. Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić Ci kompleksową ochronę dla Twojej działalności przewozowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.