Gwarancja transportowa Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych

Gwarancje TransportoweGwarancja Transportowa to  inaczej ubezpieczenie i certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych

4 grudnia 2011 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

Rozporządzenie to reguluje w dużym skrócie zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

W 2015 roku mamy nowe niższe ceny:

 • za jeden pojazd 500 zł
 • za dwa samochody 540 zł

Warunkami dostępu jest:

 • Posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich,
 • Cieszenie się dobrą reputacją,
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
 • Posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych,
 • Ubezpieczenie minimalnej zdolności finansowej.

Z punktu widzenia ubezpieczeń, najważniejszych punktem jest punkt trzeci. Dokładniej opisany został on w art. 7 Rozporządzenia, z treści którego wynika, że przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

Przejdź do zakładki Kalkulator OC przewoźnika sam oblicz składkę

Spełnienie tego warunku może potwierdzić poprzez:

 • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
 • gwarancja bankowa,
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

Certyfikacja kompetencji zawodowych przewoźników drogowych wynika z niżej wymienionych aktów prawnych:

1. Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (OJ.L Nr 124 z 1996 r., poz.1),

2. Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/76/EC z dnia 1 października 1998 r. o zmianie Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/26/EC z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów kwalifikacji formalnych, mających na celu umożliwienie im korzystania z prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Official Journal L 277, 14/10/1998 p. 0017 – 0025),

3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371),

4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. nr 5, poz.51). Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o sprecyzowaniu zakresu wiedzy, jaką przewoźnicy muszą się wykazać przystępując do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w Instytucie Transportu Samochodowego, a także, aby ukierunkować ośrodki szkolenia przewoźników w zakresie nauczania tych przewoźników. Umieszczono w nim zakres wymaganej wiedzy, przykładowe pytania oraz dostępne przepisy prawne z zakresie dwóch rodzajów certyfikatów:

• krajowego przewozu osób,

• międzynarodowego przewozu osób.

Artykuł znaleziono dzięki

 • gwarancja transportowa
 • gwarancje bankowe dla firm transportowych
 • gwarancja ubezpieczeniowa do licencji
 • gwarancje transportowe
 • gwarancja bankowa transport

Możliwość komentowania jest wyłączona.