Asistance dla pojazdów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych

truck asistanceInformacje o produkcie Truck Assistance.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Oferta skierowana jest do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
 • Ubezpieczenie ma konstrukcję ubezpieczenia grupowego
 • Ubezpieczenie Truck Assistance nie jest dostępne w sprzedaży detalicznej poza agentami współpracującymi z nami. Oferta tego typu dostarczana jest poza niniejszym produktem jako dodatkowe ubezpieczenie flot pojazdów.
 • Produkt obsługiwany jest przez  Assistance.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Oferta skierowana jest do następujących pojazdów:

dostawczych i ciężarowych

 • ciągników siodłowych
 • naczep i przyczep
 • autobusów.

Pojazd:

musi być zarejestrowany w Polsce

 1. jego okres eksploatacji w chwili ubezpieczenia nie powinien przekraczać 12 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji.

CECHY UBEZPIECZENIA W WARIANCIE TOP

 • Ubezpieczenie obejmuje wypadek jak i awarię pojazdu (w tym również awarię ogumienia).
 • W przypadku ubezpieczenia ciągnika siodłowego, awaria lub wypadek ciągniętej naczepy skutkuje odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i uprawnia ubezpieczonego
  do otrzymania pomocy.
 • Zakres terytorialny ubezpieczenia to Polska i Europa w tym Ukraina, Białoruś
  i europejska część Rosji i Turcji.
 • W celu uzyskania pomocy kierujący pojazdem musi zadzwonić pod całodobowy numer telefonu.
 • Jeżeli w czasie 5 godzin od chwili zgłoszenia wniosku o udzielenie pomocy, pomoc nie zostanie udzielona ubezpieczony może sam zorganizować pomoc, której koszty zostaną zrefundowane przez Ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną oraz pomoc medyczną
 • Pomoc techniczna uwzględnia specyfikę pojazdów ciężarowych, w tym m.in.:
  • podnoszenie pojazdu
  • usprawnienie pojazdu
  • holowanie pojazdu
  • pomoc w przeładowaniu pojazdu
  • dozór ładunku
  • kierowca zastępczy.
 • Pomoc medyczna obejmuje m.in:
  • informację medyczną
  • koszty leczenia
  • przewóz poszkodowanych
  • organizację i pokrycie kosztów osoby bliskiej .
 • Dla nowo zawartych polis ubezpieczeniowych obowiązuje okres 7 dniowej karencji liczony od daty początku wskazanej na Certyfikacie potwierdzającym przystąpienie
  do ubezpieczenia. Karencja nie obowiązuje w stosunku do polis odnowionych.

ZAKRES UBEZPEZPIECZENIA:

 RYZYKO STANDARD TOP
WYPADEK + +
KRADZIEŻ + +
AKT WANDALIZMU + +
USZKODZENIE CIAŁA*WSKUTEK WYPADKU ZA GRANICĄ +
AWARIA +
ZATANKOWANIE ZŁEGO PALIWA +
BRAK PALIWA +
AWARIA OGUMIENIA +
TERYTORIUM POLSKA EUROPA

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ:

 RODZAJ STANDARD TOP
PRZECHOWYWANIE POJAZDU + +
KIEROWCA ZASTĘPCZY + +
ZAKWATEROWANIE W HOTELU + +
TRANSPORT ZAŁOGI + +
ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE + +
ZŁOMOWANIE POJAZDU +
INFORMACJA MEDYCZNA +
KOSZTY LECZENIA +
TRANSPORT MEDYCZNY I REPATRIACJA +
WIZYTA OSOBY BLISKIEJ +
TRANSPORT ZWŁOK DO POLSKI +
NAWIGATOR W PODRÓŻY +
PRZESYŁANIE AKTÓW PRAWNYCH I WZORÓW UMÓW +
POMOC ADMINISTRACYJNA +
POMOC INFORMACYJNA +
TŁUMACZENIE TELEFONICZNE +
TŁUMACZENIA FORMULARZY +
POMOC PRAWNA +
POMOC TŁUMACZA +
POŻYCZKA NA POKRYCIE KOSZTÓW MANDATU (DO 2 TYS €) +
TERYTORIUM POLSKA EUROPA

 

PRZEWAGI PRODUKTOWE

 1. Jedyny produkt na rynku z ochroną ubezpieczeniową dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych
 2. Brak limitu liczby zdarzeń w okresie ubezpieczenia i konsumpcji sumy ubezpieczenia
 3. Suma Ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia, w przypadku konieczności ponownego udzielenia pomocy w okresie ubezpieczenia SU nie ulega redukcji.
 4. Zakres ochrony obejmujący Polskę i Europę w tym Białoruś, Ukrainę i europejską część Rosji.
 5. Organizacja kierowcy zastępczego, hotelu oraz transportu kierowców
 6. Organizacja i zwrot kosztów leczenia
 7. Pomoc prawna
 8. W Wariancie TOP pomoc również w przypadku awarii ogumienia.

 

SUMY UBEZPIECZENIA W KAŻDYM Z WARIANTÓW:

1800 € dla jednego zdarzenia polegającego na unieruchomieniu pojazdu
3000 € dla jednego zdarzenia polegającego uszkodzenia ciała członka załogi w wypadku poza granicami Polski

 

Sumy ubezpieczenia nie ulegają̨ konsumpcji. Oznacza to, że w przypadku każdego kolejnego zdarzenia cała suma ubezpieczenia jest od nowa do dyspozycji Ubezpieczonego, bez względu na liczbę̨ szkód
w danym roku.

SKŁADKA ROCZNA:

Pojazdy o okresie eksploatacji do 6 lat (włącznie)

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU ROCZNA SKŁADKA NETTO ZA JEDEN UBEZPIECZONY POJAZD W POSZCZEGÓLNYCH WARIANTACH UBEZPIECZENIA
STANDARD TOP
3,5 – 19 TON aktualnie 390 zł 1 300 zł
19 – 44 TONY aktualnie 420 zł 1 595 zł

Pojazdy o okresie eksploatacji od 7 do 12 lat (włącznie)

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU ROCZNA SKŁADKA NETTO ZA JEDEN UBEZPIECZONY POJAZD W POSZCZEGÓLNYCH WARIANTACH UBEZPIECZENIA
STANDARD TOP
3,5 – 19 TON aktualnie 460 zł 1 530 zł
19 – 44 TONY aktualnie 510 zł 1 780 zł

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OPŁATA SKŁADKI

 • Termin rozpoczęcia odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu wskazanym na dokumencie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po opłacie składki.
 • Dla nowo zawartych polis ubezpieczeniowych obowiązuje okres 7 dniowej karencji liczony od daty początku wskazanej na Certyfikacie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Karencja nie obowiązuje w stosunku do polis odnowionych.
 • Składkę opłaca klient przelewem na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.
 • Po opłacie składki na wskazany podczas wypełniania dokumentów ubezpieczenia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie wpłaty i rozpoczęcia ubezpieczenia.
 • Pomoc na drodze będzie udzielona klientowi na podstawie weryfikacji płatności składki przez operatora Assistance.
 • W przypadku przebicia opony bądź opon, pomoc jest udzielana w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w sprawne opony zapasowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.